Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng!.

Arduino Giao Tiếp Lora SX1278 433Mhz 3000m

  • Ứng dụng của Lora SX1278 433Mhz 3000m rất rộng rãi. Được dùng cho các ứng dụng điều khiển từ xa, các ứng dụng điều khiển xuyên tường hoạc tạo một hệ thống mạng nội bộ giao tiếp giữa các lora với nhau…. Module lora hoạt động tốt trong môi trường công nghiệp, điều khiển xe tự hành ( AGV),…
  • Hôm nay dientuagv xin giới thiệu với bạn cách thức truyền nhận dữ liệu không dây thông qua module arduino và Lora SX1278 433Mhz.

Bước 1: Kết nối Lora SX1278 với module Arduino Uno,…

1. GND => GND
2. VCC => 5V
3. RXD => Pin 3
4. TXD => Pin 2
5. M0,M1 => GND

Bước 2: Code test ( Video test )

//Woon Jun Shen
//UM402 (433 MHz UART)

#include <SoftwareSerial.h>

SoftwareSerial mySerial(2, 3); //TX, RX
// gnd SET_A and SET_B for Normal Mode (Send and Receive)

void setup() {
Serial.begin(9600);
mySerial.begin(9600);
}

void loop() {
if (Serial.available() > 0) { //Read from serial monitor and send over UM402
String input = Serial.readString();
mySerial.println(input);
}

if (mySerial.available() > 1) { //Read from UM402 and send to serial monitor
String input = mySerial.readString();
Serial.println(input);
}
delay(20);

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng!.