Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng!.

Hướng dẫn cài đặt lập trình STM32F1 sử dụng Arduino IDE

Hôm nay mình xin chia sẻ 1 bài hướng dẫn lập trình STM32F1 trên nền tảng IDE của Arduino.

1. Chuẩn bị

Phần cứng:

  • KIT hoặc mạch STM32F1
  • Mạch nạp ST-Link (Nếu KIT bạn có tích hợp sẵn thì không cần)

Phần mềm:

  • IDE Arduino
  • Bộ cài đặt và thư viện STM32

Linkdownload: https://drive.google.com/open?id=1oGK8hB1SRIEztYicgIjw5mRaw-kyonE9

2. Tiến hành cài đặt

Bước 1: Cài đặt IDE Arduino, nếu máy bạn đã cài rồi thì bỏ qua bước này.

Mặc định đường dẫn cài đặt sẽ là: C:\Program Files (x86)\Arduino

Bước 2: Giải nén và copy thư mục STM32 vào trong thư mục hardware của Arduino.

Bước 3: Kết nối ST-Link với Kit STM32F1 của bạn.

Bước 4: Cài đặt driver:

            Chạy 2 file install_drivers.bat và install_STM_COM_drivers.bat rồi đợi đến khi có thông báo Press any key to continue là xong.

Bước 5: Vào thư mục C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\STM32\tools\win để chạy 3 file: maple_upload.bat – serial_upload.bat – stlink_upload.bat

Bước 6: Copy file rxtxSerial.dll vào thư mục C:\Program Files (x86)\Arduino

Bước 7: Tạo 1 thư mục Arduino ở ổ D để chứa file build ra từ Arduino.

               Đường dẫn sẽ là D:\Arduino

Bước 8: Mở phần mềm IDE Arduino

Vào File ->Preferences, chọn phần có preferences.txt để vào thư mục chứa file, sau đó mở file này để chỉnh sửa (Nhớ tắt IDE Arduino trước khi chỉnh sửa file và lưu nhé).

Thêm dòng build.path = D:\Arduino vào dòng cuối cùng trong file preferences.txt.

Bước 9: Mở IDE Arduino, vào Tool->Board->Board manager, tìm Arduino SAM Board rồi install để cài.

Bước 10: Cấu hình Board và nạp code

Chọn loại Board tương ứng với Chip bạn đang dùng.

Chọn Update method là ST-Link.

Bước 11: Chạy thử chương trình nháy LED. Board mình sử dụng LED ở chân PC13 nên mình sẽ tùy chỉnh chân LED lại tí trong code.

define LED PC13 //Tuy chinh theo KIT

void setup()
{
pinMode(LED, OUTPUT);
}
void loop()
{
digitalWrite(LED, HIGH); // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
delay(1000); // wait for a second
digitalWrite(LED, LOW); // turn the LED off by making the voltage LOW
delay(1000); // wait for a second
}

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng!.