Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng!.

Hướng dẫn cài đặt STM32F1 trên nền tảng IDE của Arduino.

Hôm nay mình xin chia sẻ 1 bài hướng dẫn cài đặt STM32F1 trên nền tảng IDE của Arduino.

1./ Đầu tiên các bạn vào mục  File->Preferences

2./ Sau đó ADD thư viện vào ( như hình)

https://github.com/stm32duino/BoardManagerFiles/raw/master/package_stmicroelectronics_index.json

Link tải thư viện:https://github.com/stm32duino/Arduino_Core_STM32

3./ Sau đó các bạn cài đặt thư viện cho STM32  ( gõ STM32)

Sau đó cài đặt stm32 Các bạn tắt phần mền Arduino và mở lại 

4./ Sau đó các bạn mở Chương trình nháy led đơn giản 

#define LED PD_10
void setup() {
  // initialize digital pin LED_BUILTIN as an output.
  pinMode(LED , OUTPUT);
}

// the loop function runs over and over again forever
void loop() {
  digitalWrite(LED , HIGH);   // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
  delay(1000);                       // wait for a second
  digitalWrite(LED , LOW);    // turn the LED off by making the voltage LOW
  delay(1000);                       // wait for a second
}

5./ Các bạn dùng Mạch nạp ST-LINK V2 và cài phần mền  driver cho nó 

Sau đó các bạn cài đặt phần mền  STM32CubeProgrammer để nạp code

Trong mục Arduino chọn STM32CubeProgrammer

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng!.